wdh

Informatie voor Erkende KwaliteitsConsulenten


Algemeen

Termen die regelmatig in notities en nascholingen terugkomen:

 • InstellingsAccreditering (IA)
 • Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM)
 • Erkende Kwaliteits Consulent (EKC)
 • Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA)

Instellingsaccreditering

De Federatie WDH Midden Nederland heeft instellingsaccreditering (IA) voor nascholingen en projecten. De IA is afgeven door het College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG. De Federatie krijgt iedere drie jaar visitatie door het CVAH, waarna haar instellingsaccreditering bij goedbevinden kan worden verlengd. Dat betekent dat alle nascholingen die op federatieniveau dan wel door de federatiepartners worden ontwikkeld en uitgevoerd per definitie geaccrediteerd zijn, mits zij aan de daartoe geldende regels voldoen. De nascholingen dienen vooraf te worden aangemeld bij het WDH-buro, geaccordeerd te worden door de PAM en te worden ingevoerd in het GAIA systeem. Na afloop van de nascholing worden evaluaties opgestuurd en de presentielijsten eveneens ingevoerd in het GAIA systeem. Tevens worden de cursusmaterialen beschikbaar gesteld voor de deelnemers.

Vanwege de digitalisering krijgt u geen papieren overzichten meer. Na afloop van een door u gevolgde cursus kunt u uw accreditatiepunten inzien via uw eigen persoonlijke inlogcode in het GAIA systeem. Voor alle duidelijkheid: u kunt zelf geen accreditatiepunten invoeren.

Klinische middagen, ziekenhuisnascholingen e.d. komen alleen in aanmerking voor accreditatie als zij mede worden georganiseerd door huisartsen uit een WDH en in het programma van de betreffende WDH zijn opgenomen. Programma's aangeboden door derden, waar geen huisartseninbreng is geweest, of die niet door de WDH zijn geïnitieerd, vallen niet onder de Instellingsaccreditering van de Federatie. Deze kunnen het beste rechtstreeks worden aangeboden bij het College Voor Accreditering Huisartsen.

Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM)

De PAM wordt in de regio aangesteld op voordracht van een IA houder; in onze regio dus op voordracht van de Federatie. De PAM is bevoegd bijeenkomsten te accrediteren van groepen alsmede verzoeken van de federatie voor nascholingen van derden en bewaakt de kwaliteit van de nascholingen. Landelijk zijn er ongeveer 25 PAM-men, die ook voldoen aan een kwaliteitscyclus ( zie hiervoor de site van LINKH, www.linkh.nl).

Erkende Kwaliteits Consulenten (EKC)

Sinds 2007 is het hebben van een Erkende Kwaliteits Consulent (EKC), voorheen een Erkende Begeleider een voorwaarde voor accreditatie van groepen. De EKC is voorwaarden scheppend, en zorgt voor kwaliteit. De PAM toetst, fungeert als coach en is bevoegd de bijeenkomsten te accrediteren. Alle toetsgroepen moeten minimaal 1 CHBB geregistreerde EKC hebben. In Midden Nederland zijn ruim 100 huisartsen tot EKC opgeleid. In de komende jaren zal vanwege een natuurlijk verloop (pensioen, wisseling van de wacht etc.) het opleiden van nieuwe EKC-en blijven doorgaan.

Huisartsen die deelnemen aan een toetsgroep zonder CHBB-geregistreerde EKC lopen het risico dat er geen toetsgroeppunten worden bijgeschreven in hun persoonlijk dossier en daarmee de kans dat hun herregistratie in gevaar komt.

Download hier de EKC handleiding van de KNMG >>

(Toets)groepen

Toetsgroepen zijn groepen huisartsen met een min of meer vaste samenstelling (minimaal 3 huisartsen) die in een jaarplan een aantal data en onderwerpen door de EKC aanbieden in GAIA aan de PAM.
De deelnemers worden geregistreerd in GAIA.
De EKC is verantwoordelijk voor de kwaliteit en verslaglegging alsmede voor de registratie in GAIA. ( in Midden Nederland hoeft de EKC dat niet meer zelf te doen).
Beoordeling en accreditatie vindt plaats door de PAM.
Er is geen sprake van inhoudelijke inmenging door een farmaceutische industrie.

Spelregels

Om als groep (HAGRO/FTO-groep/toetsgroep/balintgroep/andere groep) voor accreditering in aanmerking te komen dient de groep dus te beschikken over een CHBB geregistreerde EKC.

 • De EKC heeft tot taak de kwaliteit van de geplande activiteiten in de groep te bewaken.
 • De EKC draagt zorg voor het registreren van de uren en een verslag van de bijeenkomst.
 • De EKC is niet accrediteringsbevoegd; verslag en uren worden achteraf geaccordeerd door de PAM.
 • DE EKC wordt opgeleid middels een tweedaagse training en volgt 20 uur per vijf jaar vervolgtrainingen en werkt minimaal 18 uur als EKC.
 • De EKC schrijft zich in in het register van huisartsen met bijzondere bekwaamheden (CHBB).
 • De functie van de EKC, de randvoorwaarden en financiële aspecten worden uitgebreid besproken in de training.
 • De EKC kan de administratie van het bijhouden van de uren uitbesteden aan het WDH-buro.

Voor de EKC-nieuwsbrieven zie de website van LINKH. Klik hier >>
Voor de EKC-cursussen zie de website van LINKH. Klik hier >>