wdh

Accreditatie


Instellingsaccreditatie

De Federatie WDH Midden Nederland heeft instellingsaccreditering (IA) voor nascholingen en projecten. De IA is afgeven door het College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG. Dat betekent dat alle nascholingen die op federatieniveau dan wel door de federatiepartners worden ontwikkeld en uitgevoerd per definitie geaccrediteerd zijn, mits zij aan de daartoe geldende regels voldoen.

Klinische middagen, ziekenhuisnascholingen e.d. komen alleen in aanmerking voor accreditatie als zij mede worden georganiseerd door huisartsen uit een WDH en in het programma van de betreffende WDH zijn opgenomen. Programma's aangeboden door derden, waar geen huisartseninbreng is geweest, of die niet door de WDH zijn geïnitieerd, vallen niet onder de Instellingsaccreditering van de Federatie. Deze kunnen het beste rechtstreeks worden aangeboden bij het College Voor Accreditering Huisartsen.

De registratie van accreditatiepunten verloopt via GAIA, het geautomatiseerde systeem voor accreditatie, dat door de KNMG ontwikkeld is voor alle wetenschappelijke verenigingen van artsen in Nederland.
De nascholingen georganiseerd door de WDH worden rechtstreeks in GAIA geregistreerd.

De bijeenkomsten van toetsgroepen worden door de EKC van de betreffende groep in GAIA ingevoerd.

Overige nascholingen kunnen ter accreditatie aangeboden worden aan de WDH Midden Nederland.


Aanvraagprocedure accreditatie

Om een beroep te kunnen doen op de instellingsaccreditering van de Federatie WDH Midden Nederland dienen de volgende regels te worden nageleefd.

  • De cursus wordt georganiseerd door een der aangesloten WDH-en of door derden met medewerking van een lid van de WDH Midden Nederland.
  • De aanvraag moet minimaal 2 maanden voor de uitvoeringsdatum worden ingediend via het GAIA aanvraagformulier.
  • De aanvraag wordt digitaal ingediend middels een aanvraagformulier. Zie hieronder.
  • De aanvraag wordt beoordeeld door de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM).
  • Voor cursussen die door derden worden georganiseerd worden accreditatiekosten in rekening gebracht (geldigheid is één jaar). Zie voor de tarieven hieronder.
  • De organisatie die de cursus aanbiedt draagt er zorg voor dat een getekende presentielijst uiterlijk 2 weken na de cursus ingestuurd is naar gaia@wdhmn.nl (zowel in een excelbestand als in een PDF i.v.m. de handtekeningen).
  • Webinair regels >>
  • Het is verplicht om bij iedere nascholing een disclosure sheet te tonen waarop de docent eventuele belangen vermeldt. Toelichting en een voorbeeld disclosuresheet van CGR>> 
  • Het landelijk accreditatieteam ABC1 is van mening dat gebruik van logo’s (mogelijk) onder reclame valt. Het team acht het niet wenselijk en niet werkbaar om hierin een grijs gebied aan te houden en vraagt daarom het gebruik van logo’s in presentaties te beperken tot aan het begin en/of einde van de scholing. Dus alleen een logo op de eerste en/of laatste dia.


Aanvraagformulieren

Huisartsen - Aanvraagformulier accreditatie nascholing Huisartsen (GAIA) >>

Assistenten - Aanvraagformulier accreditatie nascholing Assistentes >>

Praktijkondersteuners - Aanvraagformulieren accreditatie nascholing Praktijkondersteuners >>


Tarieven

Wanneer u lid bent van de WDH Midden Nederland en zelf een nascholing ontwikkelt is accreditatie voor de betreffende nascholing kosteloos.